16.06 Przeróbka
23.06 Jar Wilanowska

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Regulamin Ogólny
szczegóły w Komunikacie Startowym.

1. ORGANIZATOR

 • Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 • Kierownik zawodów: Dorota Marszal 502 550 187
 • Budowniczy tras: Bogdan Gackowski

2. RODZAJ I FORMA ZAWODÓW

 • Zawody o charakterze edukacyjnym i popularyzującym biegi na orientację na terenach parkowych i małych obszarach leśnych.
 • Treningowe Biegi na Orientację - trasa BIEGACZ.

3. TRASY
UWAGA! Poniższy opis tras oraz ich długości podane są orientacyjnie - mogą się różnić w zależności od lokalizacji konkretnej edycji.

RODZINNA: łatwa, długość około 2-3 km, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, przejezdna dla wózków;

ŁAZIK: łatwa, preferująca umiejętności nawigacyjne; długość ok. 3-4 km, względnie męcząca ze względu na wysokości i urozmaicenie terenu;

TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa około 3-5 km, z dużą liczbą iloPunktów Kontrolnych, przydatne umiejętności nawigacyjne i kompas.

BIEGACZ (BnO): najdłuższa, 3-6 km, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, dla miłośników Biegu na Orientację lubiących się zmęczyć i pobiegać w lesie, konieczne umiejętności nawigacyjne i kompas.

Wszystkie trasy oparte na systemie elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych i opis systemu znajduje się w tym dokumencie. W sekretariacie dla chętnych (np. dzieci, które polubiły dziurkowanie perforatorami) dostępne będą również tradycyjne (papierowe) karty startowePobranie karty papierowej nie zwalnia z konieczności posiadania chipa/karty SportIdent.

Na wszystkich trasach kolejność potwierdzania Punktów Kontrolnych OBOWIĄZKOWA!!!, chyba że zaznaczono inaczej w komunikacie startowym lub technicznym.

Start na wszystkich trasach indywidualny lub zespołowy bez limitu uczestników w zespole. 

4. KLASYFIKACJA
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/zespołu jest:

 • odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie przynajmniej jednego Punktu Kontrolnego (PK),
 • dotarcie na metę wszystkich członków zespołu - decyduje czas ostatniego zawodnika,
 • potwierdzenie punktu META,
 • odczytanie wyników z chipa/karty SportIdent w namiocie biura obliczeniowego.

O klasyfikacji decyduje liczba Punktów Kontrolnych (PK) potwierdzonych zgodnie z kolejnością w wyznaczonym limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety. Uczestnik/zespół, który dotrze na metę po upływie limitu czasowego nie będzie klasyfikowany.

5. MAPY
Mapy kolorowe przeznaczone do biegów na orientację w skali od 1:4000 do 1:10000. Aktualność 2015-2018 przygotowywane specjalnie na potrzeby Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację.

Mapy wydawane będą w specjalnie przygotowanym boksie startowym jedną minutę przed startem. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.

6. ŚWIADCZENIA

 • kolorowa mapa na każde dwie osoby w drużynie, zgłoszone w terminie podanym w pkt. ZGŁOSZENIA
 • pamiątkowy medal dla każdego zgłoszonego w terminie podstawowym uczestnika - z góry dziękujemy dorosłym, którzy swoje medale przekażą niezgłoszonym w terminie dzieciom;
 • gorąca herbata lub napój na mecie; 
 • drobne upominki na mecie dla najsympatyczniejszych zespołów (wyboru dokonuje Komisja Imprezy w składzie: Kierownik edycji i 2 osoby przyjmujące uczestników);
 • 1 punkt do Odznaki Imprez na Orientację --> patrz regulamin.

7. KOMUNIKAT STARTOWY
Przed każdą edycją zawodów w zakładce KOMUNIKAT STARTOWY opublikowany zostanie druga część regulaminu stanowiąca integralną część z niniejszym tekstem, w której zawarte zostaną szczegóły na temat lokalizacji danej edycji, programu, terminu zgłoszeń, wysokości opłat, zwolnień z opłat oraz inne szczególnie istotne informacje.

8. UWAGI KOŃCOWE

 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • zawody zostaną rozegrane metodą tradycyjną z wykorzystaniem perforatorów i/lub systemu elektronicznego potwierdzania Punktów Kontrolnych SportIdent;
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • za stan zdrowia uczestnika odpowiadają osoby zgłaszające;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełni świadczeń;
 • ostateczna interpretacja regulaminu i komunikatu startowego należy do organizatorów;
 • za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • każdy uczestnik zgłaszając się na imprezę akceptuje niniejszy regulamin Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację;
 • bieżące informacje na stronie parkowe.almanak.pl.

9. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I KORESPONDENCJA
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.

Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących „Biegi Parkowe” i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.:

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),
 • wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
 • nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania)

i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.